برای استخراج بیت کوین، Braiins Pool پشتیبانی از AsicBoost را اجرا کرده است: فناوری که اساساً با استفاده از برخی میانبرها ، مصرف برق دستگاه های استخراج را کاهش می دهد. کاربر نیازی به تنظیم چیزی ندارد - AsicBoost در صورت پشتیبانی دستگاه به طور خودکار در استخر ما اجرا می شود. 

داستان کامل چگونگی تأیید قابلیت Bitmain Antminer S9 AsicBoost در سال ۲۰۱۸ را بخوانید: https://medium.com/@braiins_systems/bitmain-antminer-s9-asicboost-capability-verified-by-braiins-13-in-energy-savings-and-planned-da67c290152c