با عرض پوزش، ما ماینینگ انفرادی را به عنوان گزینه ای ارائه نمی دهیم زیرا نمی خواهیم هش ریت را کم توان و استخر را تضعیف کنیم.  هرچه استخر بزرگتر باشد، برای همه کاربران، جوایز پایدارتر خواهد بود.

می توانید در اینجا درباره نحوه کار استخراج استخر اطلاعات بیشتری کسب کنید.