برای بررسی تنظیم درست ماینر خود، باید به دنبال سرنخ های زیر باشید:

1. ماینر در حال ارسال سهام نرم افزار استخراج است.  برای بیشتر ماینرها ، نرخ ارسال باید در حدود 1 سهم در هر 2-3 ثانیه باشد.

2. هش ریت شما در داشبوردتان یک مقدار به جز 0 است.

3. پاداش بلوک را در صفحه آمار برای هر راند بسته شده مشاهده می کنید (بلوک حل شده).  اگر در طول دور استخراج متوقف شوید ، این ممکن است صفر باشد.