بین نرخ‌هش اسمی نشان داده شده در راهنمای دستگاه استخراج شما و نرخ‌هش موثر نشان داده شده در سیستم ما تفاوت وجود دارد.

برای اطلاعات بیشتر لطفا مقاله ما را در اینجا بخوانید.