به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی، قفل کردن آدرس پرداخت فعلی شما امکان پذیر است، بنابراین هر کسی نمی تواند آن را تغییر دهد که به حساب استخر شما دسترسی پیدا کند. با این وجود، به محض اینکه آدرس پرداخت خود را قفل کردید، مطمئن شوید که نسخه پشتیبان از آن در جایی امن ذخیره شده است.  وقتی تصمیم به باز کردن قفل آن گرفتید به آن نیاز خواهید داشت.

برای باز کردن قفل آدرس پرداخت خود ، باید پیامی را با کیف پول خود امضا کرده و امضا را به ما ارائه دهید.  اگر در باز کردن قفل آدرس پرداخت خود مشکلی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید و ما آن را بررسی خواهیم کرد.