درصورتی که دستگاه موبایل خود را گم کرده باشید، یا دیگر نمی خواهید آن به حساب شما دسترسی داشته باشد، می توانید لینک دستگاه را در بخش دستگاه ها لغو کنید.  همه گزینه های مدیریت دستگاه را می توان در منوی Settings > Devices یافت.