+Braiins OS بر پایه همان کد متن باز Braiins OS ساخته شده است و اکثر موارد شخصی سازی را امکان پذیر می کند.  تفاوت اصلی این است که +Braiins OS دارای الگوریتم های اختصاصی اضافی برای اتوتونینگ است که عملکرد ASIC ها را بهبود می بخشد.