اطمینان حاصل کنید که به نحوه تولید سهم‌ها نگاهی انداخته اید.

تفاوت های زیادی در قدرت هش استخراج کنندگان مختلف وجود دارد.  برای بهینه سازی ترافیک شبکه بین استخراج کنندگان و استخر شما الگوریتم سختی متغیر (یا vardiff) را معرفی کرده ایم که وظایف دشوارتر را به ماینرهای قوی تر (سختی بالاتر) و کارهای ساده تری را به ماینرهای ضعیف تر اختصاص می دهد به طوری که یک فرکانس ارتباطی متوسط تقریباً برای همه ماینرها یکسان است.

Vardiff مقدار کار را به هر ماینر اختصاص می دهد به طوری که باید نتایج را هر دقیقه ۱۶ تا ۲۰ بار به استخر بفرستد.  چرا ۱۶-۲۰ بار؟  با توجه به اندازه گیری های ما، این فرکانس ایده آل است که امکان بارگذاری داده متعادل بر روی سرورهای ما و اندازه گیری صحیح نرخ هش ماینر شما را فراهم می کند.

اگر ماینر شما خیلی سریع است، وردیف سختی کار را افزایش می دهد.  وقتی خیلی کند است، سختی کاهش می یابد.

به عنوان مثال، سختی ۲۰ به این معنی است که شما ۲۰ برابر هش کمتر را برآورده می کنید، اما در هر ارسال ۲۰ سهم به شما تعلق می گیرد.  از این رو هیچ سهمی را از دست نخواهید داد و شبکه مسدود نمی شود.