می توانید هر آدرس Bitcoin معتبری را به عنوان آدرس پرداخت خود تعیین کنید.  که شامل:

  • P2PKH (آدرسهایی که با 1 شروع می شوند)
  • P2SH (آدرس‌هایی که با 3 شروع می‌شوند، آدرسهای بسیار معمول SegWit)
  • bech32 (آدرس هایی که با bc1 شروع می شوند، آدرس های محلی SegWit)
  • bech32m (Taproot, addresses starting with bc1)