هنگامی که یک بلوک پیدا می‌شود  و پاداش شما از امتیاز نرخ هش شما محاسبه می شود، به عنوان یک پاداش تأیید نشده در داشبورد حساب شما ظاهر می شود.  در آن مرحله، باید منتظر تعداد مشخصی از بلوک ها باشید (بسته به رمزارز) تا زمانی که پاداش شما تأیید شود = قابل مصرف شود. پس از این تأییدها، نسبتاً قطعی است که بلوک دائمی است بنابراین معاملات در آن نهایی هستند (یعنی غیرقابل تغییر) و کوین های بدست آمده شما برای پرداخت در دسترس هستند.  با این حال، قبل از دریافت هرگونه پرداخت باید به آستانه تعریف شده خود برسید.