شانس استخر به معنی تعداد سهام مورد نیاز استخر برای یافتن یک بلوک خاص در مقایسه با متوسط تعداد سهام مورد نیاز برای پیدا کردن یک بلوک بر اساس سختی شبکهٔ موجود است.

اگر شانس بیش از ۱۰۰٪ باشد، این بدان معناست که این مجموعه نیاز به سهام کمتر از حد انتظار برای سختی پیش بینی شده داشته است.  اگر شانس زیر ۱۰۰٪ باشد، سهام بیشتری از حد انتظار نیاز داشته است.

به عنوان مثال اگر شانس ۲۰۰٪ باشد، استخر در دوره زمانی معین دو برابر بیشتر از حد متوسط بلوک یافته است

لطفاً به خاطر داشته باشید که شانس فقط اتفاقات گذشته را توصیف می کند اما در مورد بلوک های آینده چیزی نمی گوید.  یافتن یک بلوک کاملاً مستقل از رویداد های گذشته است.  به همین دلیل عضویت در استخر هنگام شانس زیاد و قطع ارتباط هنگام کم شانس معنی ندارد.  در بلند مدت، شانس به طور متوسط به ۱۰۰٪ می رسد.

ما همچنین یک مقاله مفصل در مورد این موضوع منتشر کرده ایم که تمام اصول اولیه را در این زمینه به صورت کامل توضیح می دهد.