یک دور به زمانی گفته می شود که برای پیدا کردن یک بلوک جدید لازم است.  به عنوان مثال اگر 9 دقیقه بعد از بلوک قبلی بلوکی پیدا شود و به زنجیره بلوک اضافه شود، این یک دور 9 دقیقه ای خواهد بود.  مدت زمان دور جاری مدت زمانی است که از آخرین باری که استخر یک بلوک پیدا کرده است میگذرد.  بسته به شانس استخر، یک دور می تواند از چند ثانیه تا چند ساعت طول بکشد.