امتیاز نامی است که معمولاً برای سیستم پاداش ما استفاده می شود.  این بر اساس امتیاز نرخ هش است (میانگین حرکتی نرخ هش واقعی با برخی از دوره های افزایش یا کاهش سطح زمانی که استخراج را شروع یا متوقف می کنید).  بر خلاف سایر سیستم های پاداش، پاداش بر اساس امتیاز کاملاً مستقل از دور نیست.  تنها نکته مهم امتیاز نرخ هش هر کاربر در لحظه یافتن بلاک جدید است. PPLNS نوع فرعی از سیستم بر پایه امتیاز است.