متأسفانه، ما نمی توانیم حسابهای حذف شده را بازیابی کنیم.

درصورتی که حساب شما یا به صورت خودکار یا با اقدام خودتان پاک شده است، لطفاً مانده پاداش مطالبه نشده خود را به عنوان کمک مالی برای بهبود خدمات استخر مطابق با شرایط خدمات ما در نظر بگیرید.