تغییر نام کاربری در حال حاضر مجاز نیست.  با این وجود می توانید در همان آدرس ایمیل یک حساب جدید با نام کاربری متفاوت ایجاد کنید.  ثبت چندین حساب با آدرس ایمیل یکسان امکان پذیر است.