توصیه می کنیم پوشه اسپم/لیست سیاه موجود در حساب ایمیل خود را بررسی کنید. همچنین گزینه ای برای ارسال مجدد ایمیل در تنظیمات وجود دارد (در صورت ایمیل تأیید). اگر مشکل همچنان ادامه داشت، لطفاً برای بررسی بیشتر درخواست پشتیبانی ایجاد کنید.