برای اشتراک دسترسی به حساب خود، به Settings -> Acceess Profiles بروید، یک پروفایل جدید ایجاد کرده و کلمه عبور آن را تنظیم کرده و سطح مجاز آن را مشخص کنید.  بین اعطای دسترسی کامل یا دسترسی فقط خواندنی به پروفایل خود انتخاب کنید.