خیر، در حال حاضر امکان تنظیم زیر حساب های استخراج وجود ندارد.  با این حال، می توانید چندین حساب Braiins Pool ایجاد کنید، حتی با استفاده از همان آدرس ایمیل. تنها ایراد این است که هنگام جابجایی بین حساب ها باید از سیستم خارج شوید و وارد سیستم شوید.

با این وجود، کاربردهایی برای دسترسی پروفایل‌ها داریم، در این مقاله بیشتر بخوانید: راهنمای حساب‌های کاربری