وقتی می خواهید یک worker غیرفعال را حذف کنید، به عنوان پاک شده در سیستم ما و از رابط کاربری مخفی می شود.  اگر در آینده اتصال جدیدی را با این نام worker برقرار کنید، سیستم worker قبلاً حذف شده را با تمام تنظیمات مانند برچسب ها و حداقل سختی مجدداً فعال می کند.