مستندات Stratum V2 را می توان در stratumprotocol.org یافت. درعین حال، یک شبیه سازی و پروکسی را می توان در github یافت.