شما می توانید یک پروکسی مترجم 1:1 V2 -> Stratum V1 را اینجا پیدا کنید.