اتوتونینگ بر اساس هر تراشه به فرایند کالیبراسیون نرم افزار فرکانس ها و ولتاژهای موجود در هر تراشه جداگانه روی هش بورد گفته می شود تا بهترین عملکرد ممکن را داشته باشند.  این بدان معنی است که این نرم افزار عملکرد تراشه را در فرکانسهای مختلف آزمایش می کند و تنظیمات بهینه را محدود می کند تا بیشترین میزان هش را از هر تراشه در هر وات انرژی مصرفی کسب کند (حداکثر W/TH).