اتوتونینگ فرآیندی است که باعث افزایش کارایی در هر تنظیم نیرو می شود در حالی که اورکلاک باعث افزایش نرخ‌هش می شود اما به طور معمول کارایی را کاهش می دهد.