مراحل نصب و تنظیم بستگی به این دارد که با کدام دستگاه استخراج می کنید و فریم‌ور فعلی که روی آن نصب شده است.  می توانید راهنماهای گام به گام را در مستندات پیدا کنید یا آموزش های ویدئویی ما را مشاهده کنید.