مفهوم CDF مخفف تابع توزیع تجمعی است. تابعی که احتمال اینکه متغیر تصادفی X مقداری کمتر از یا برابر x بدست آورد را اندازه گیری می کند.  در مورد دورهای استخراج، از CDF برای محاسبه مدت زمان مورد انتظار برای یک دوره استخراج معین با توجه به نرخ هش استخر و سختی شبکه فعلی استفاده می شود.  از CDF برای محاسبه این مورد استفاده می شود زیرا نرخ هش (و گاهی اوقات سختیدر تمام مراحل استخراج کاملاً ثابت نیست، بنابراین مدت زمان مورد انتظار نیز کاملاً ثابت نیست.

درباره عملکرد توزیع تجمعی اطلاعات بیشتری کسب کنید.