برای افزایش کارایی و بهره وری ماینینگ خود ، گزینه های زیر را بررسی کنید:

  • پیاده سازی فریم ور اتوتیونینگ برای هش ریت بالاتر و W / TH بهتر 
  • Stratum V2 برای افزایش امنیت و کارایی 
  • API و Proxy برای نظارت و مدیریت آسان