برای ارسال یک پرداخت فوری، به منوی Funds در فهرست اصلی Braiins Pool بروید و Financial Account مورد نظر برای برداشتن را انتخاب کنید. در زیر اطلاعات حساب ، تنظیمات پرداخت (Payout Settings) وجود دارد و در سمت راست عنوان آن بخش ، پرداخت را بلافاصله (Payout Immediately) مشاهده خواهید کرد.

به سادگی روی پیام پرداخت (Payout Immediately) بلافاصله کلیک کنید و یک پنجره بازشو ظاهر می شود تا تأیید کند که می خواهید مانده حساب را به آدرس کیف پولی که در لیست خود دارید ارسال کنید. برای تأیید، فقط روی درخواست پرداخت کلیک کنید تا 60 دقیقه آینده پرداخت را برای شما ارسال کنیم.