نرم افزار Braiins Farm Proxy می تواند انتقال داده بین فارم شما و استخر ماینینگ را تا ۹۵ درصد کاهش دهد. این از طریق تجمیع هش‌ریت در Farm Proxy به دست می‌آید تا فقط سهم‌های ارسالی با ارزش‌تر ارسال شود در حالی که همچنان شما برای هش‌ریت کامل خود پاداش دریافت می‌کنید.